search

Imprint

Retouradres

IC Music and Apparel GmbH
Gewerbepark Brünner Str./Bereich A
Brünner Str. 8
04209 Leipzig | Duitsland

Aanbieder van deze telemediadienst is

IC Music and Apparel GmbH
Deutscher Platz 4
04103 Leipzig | Deutschland
Web: www.impericon.com/nl
Vertegenwoordigd door de directeuren Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher

Onderneming gevestigd te: Leipzig
Handelsregister: Kantongerecht Leipzig I registernummer HRB 25392
BTW-nr: DE267330102
Telefoon: +31 858 886 707
Telefax: +49 341 991 878 29
E-Mail: [email protected]

Content

Verantwoordelijk voor de inhoud zijn:
Impericon NL: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Facebook NL: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Twitter NL: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher

Met de gegevensbescherming belaste persoon: advocaat Michael Stefan, Unter den Linden 15, 72762 Reutlingen [email protected]

Aansprakelijkheid voor eigen inhoud

Wij kunnen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor volledigheid, onjuistheden van redactionele en technische aard, uitlatingen enz. noch voor de juistheid van de op deze internetsite opgenomen informatie. Wij zijn volgens de algemeen geldende wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud die wij ter gebruik beschikbaar stellen. Van deze eigen inhoud dient men verwijzingen ('links') naar inhoud aangeboden door andere aanbieders te onderscheiden.

Aansprakelijkheid voor inhoud op internetsites van derden

De verwijzingen via links naar inhoud op andere internetsites dienen enkel ter informatie. De verantwoordelijkheid voor deze andere, externe inhoud ligt uitsluitend bij de aanbieder die deze betreffende inhoud beschikbaar stelt. De andere, externe internetsites zijn voor het opnemen van de betreffende links gecontroleerd. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van informatie die achter een verwijzing of link schuilgaan. De inhoud van andere internetsites kan namelijk altijd buiten ons weten om gewijzigd worden. Verwijzingen en links naar websites van derden houden niet in dat wij ons de inhoud die via de verwijzing of link worden bereikt, eigen maken. De inhoud vormt geen reden tot verantwoordelijkheid onzerzijds voor de aldaar ter beschikking gestelde gegevens en informatie. Wij hebben geen invloed op de via de link bereikbare inhoud. Voor onrechtmatige, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die resulteert uit het gebruik van een via een link bereikte inhoud, zijn wij om die reden niet aansprakelijk.

Wijziging van de beschikbaar gestelde informatie

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de beschikbaar gestelde informatie te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Beschermde inhoud

Deze website bevat allerlei soorten gegevens en informatie, die beschermd zijn door merk- en/of auteursrecht van de dienstverlener of in sommige gevallen ook ten gunste van derden. Dit geldt in het bijzonder voor teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- of animatiebestanden inclusief hun ordening op de afzonderlijke internetsites. Het is daarom niet toegestaan om delen van de website of de website in zijn geheel te downloaden, te verveelvoudigen of te verspreiden. Toegestaan is met name de technisch noodzakelijke verveelvoudiging voor browsing, voor zover deze handeling geen economische doeleinden heeft, alsook de duurzame verveelvoudiging voor eigen gebruik. Informatie die als download wordt aangeboden (brochures, formulieren, informatiebladen enz.) mogen voor persoonlijk gebruik opgeslagen en afgedrukt worden. Nadruk en de verwerking van persberichten is met bronverwijzing toegestaan. Voor het overige mag publicatie (ook op internet), verwerking of commercieel gebruik van alle inhoud (of delen daarvan) uitsluitend na voorafgaande toestemming van ons of van de auteur plaatsvinden.

Het is toegestaan om een link naar deze website te plaatsen, voor zover deze enkel als dwarsreferentie dient. De dienstenaanbieder behoudt zich het recht voor om de toestemming in te trekken. Framing van deze website is niet toegestaan.

Online Dispute Resolution

De Europese Commissie biedt een platform voor de online buitengerechtelijke geschillenbeslechting (OS-platform) beschikbaar op:http://ec.europa.eu/odr

Overige

Het gebruik van het internet vindt voor eigen risico van de gebruiker plaats. De dienstenaanbieder is met name niet aansprakelijk voor technische uitvallen van het internet resp. van de toegang tot het internet.

Kies je land

Betaling & Verzending